Wypożyczalnia narzędzi
w Białymstoku

Zadzwoń:
728 898 878
ul. Brzostowskiego 24
Pon-Sob 7-12 14-18

Regulamin

 

Zasady wynajmu

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w firmie EXTUL :

1. Sprzęt wynajmowany jest na godziny i dni.
2. Pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz czas najmu.
3. Istnieje możliwość negocjacji cen.
4. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
5. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.
6. Dokumenty potrzebne przy wynajmie:

Osoby prywatne

Umowa najmu spisywana jest na podstawie Dowodu Osobistego i drugiego aktualnego dokumentu ze zdjęciem oraz rachunku za gaz/prąd za ostatni miesiąc. Pobierana jest kaucja, o wartości której decyduje wartość wypożyczanej maszyny, oraz okres czasu na jaki jest wynajmowana.
Rozliczanie następuje po zakończeniu umowy.

Firmy

1. Zaświadczenie o prowadzonej działalności
2. Zaświadczenie o nadaniu NIP
3. Numer REGON
4. Dowód osobisty

Regulamin

Wynajmujący, firma Extul, zawiera z najemcą następującą umowę najmu:

§1

Firma Extul przekazuje do użytkowania określony w umowie przedmiot, udzieli niezbędnych instrukcji, zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji oraz wyda przedmiot sprawny pod względem technicznym.

§2

Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Wynajmującego i zgodnie z przeznaczeniem.

§3

Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z powodu nie dołożenia tej staranności przez niego samego lub jakiejkolwiek innej osoby. W szczególności Najemca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

§4

W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu przez Extul(wartość odtworzeniowa to aktualna cena maszyny o podobnym przebiegu i roku produkcji).
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy ( gdy sprzęt nie nadaje się do naprawy, Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową).
W w.w. przypadkach Najemca powinien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Extul, a w wypadku kradzieży również właściwe organy ścigania.

§5

O awarii i usterkach Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego. Jeśli nie z winy Najemcy zaistniała niezdatność przedmiotu najmu do użytku, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy przedmiotu najmu liczony od chwili dostarczenia go do wynajmującego.

§6

Przedmiot najmu powinien zostać zwrócony w stanie takim samym, w jakim był wynajęty, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za niezgodności, np. zabrudzenia.

§7

W razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać się rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla wynajmującego.

§8

Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. Extul zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego wyznaczonego przez Oddz. Stoł. NOT, którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu. Koszt wykonania oceny technicznej ponosi Najemca.

§9

Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi Najemca.

§10

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§11

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami RODO.

§12

Niniejsza umowa zostaje zawarta wraz ze złożeniem przez Najemce podpisu na umowie najmu.